Vooruitblik 2018

2018

De strategische doelen die in 2017 zijn ingezet, werken door in 2018. Een passende woningportefeuille en de klantbeleving staan daarbij voorop. De kernthema’s voor realisatie van deze doelen zijn digitalisering en een wendbare organisatie. Om de ambitie van Elkien verder door te kunnen zetten, is in 2017 gestart met visievorming voor de toekomst van Elkien. In 2018 wordt de visie vertaald naar een nieuw geformuleerde missie en strategische route.

Klantbeleving

Elkien zet na 2017 ook in 2018 verdere stappen in de ontwikkeling naar een klantgedreven organisatie om zo beter aan te sluiten op de behoeften van de klant en onze toegevoegde waarde als organisatie aan te tonen. Ze streeft ernaar alleen datgene aan haar klanten aan te bieden wat daadwerkelijk gewenst is (geen verspilling) en zoekt daarbij aansluiting bij verwachtingen van de klant. Dat doen we zo effectief en efficiënt mogelijk. De best passende kwaliteit realiseren, is de doelstelling. Om dit te bereiken wordt automatisering ingezet voor de optimalisatie van de dienstverlening en worden processen zo efficiënt mogelijk ingericht (operational excellence). Digitalisering gaat nadrukkelijk niet alléén om techniek. Elkien medewerkers hebben een attitude gericht op de behoefte van onze omgeving en op de beleving van onze klanten.

Ook wordt gewerkt aan de dienstverlening aan onze woningzoekenden. Op dit moment hebben Accolade en Elkien samen een woonruimtebemiddelingssysteem. Al enige tijd loopt een traject om andere Friese corporaties daar bij te laten aansluiten. Elkien en Accolade zullen in ieder geval in 2018 het bestaande systeem verbeteren.

Passende woningportefeuille

In 2017 is gestart met het formuleren van het woninglastenbeleid. Tezamen met de beide huurdersorganisaties wordt gewerkt aan een betaalbare portefeuille. Uitgangspunt is dat de huurlasten en de energielasten tezamen, betaalbaar blijven voor onze huurders. Begin 2018 wordt dit beleid vastgesteld en dient het als basis voor het bod 2018.

Ketensamenwerking wordt met ketenpartners doorontwikkeld. Na een pioniersperiode van twee jaar vraagt 2018 om doorontwikkeling, verankering van transparantie en verzakelijking van wederzijdse verwachtingen met ketenpartners.

Door de bewuste spanning tussen financiële reikwijdte enerzijds en ambitie anderzijds, zijn afhankelijkheden en daarmee risico’s toegenomen. Er ligt op financieringsgebied een afhankelijkheid tussen verkopen (opbrengsten) en investeringsvolumes en op productie/transformatiegebied tussen kosten van ingrepen en het tempo waarmee de transformatie van de portefeuille kan plaatsvinden.

We monitoren daarom scherp op de meerjarige financiële ontwikkeling en verantwoorde ontwikkeling van financieel rendement, waarde en omvang van de leningenportefeuille. We werken met een zogeheten ‘’rolling window”; dat wil zeggen dat we steeds voor een periode van 3 jaar vooruitkijken en verplichtingen aangaan.

Stakeholders

Elkien zoekt verbinding met haar omgeving. We gaan voor verregaande interactie met onze stakeholders -responsief noemen we dat- omdat we ervan overtuigd zijn dat we onze doelstellingen niet kunnen realiseren zonder deze intensieve interactie. In 2018 wordt onder meer gewerkt aan bod en prestatieafspraken, waarbij door het proces te herijken, de betrokkenheid van Raad van Commissarissen en stakeholders vergroot wordt en de realisatie van de prestatieafspraken verbetert.

Stakeholders kennen hun gesprekpartners binnen Elkien en mogen verwachten dat zij vanuit de dialoog naar bijdragen in en oplossingen voor gezamenlijke vraagstukken zoeken en duidelijk zijn over de inbreng van Elkien en realistische afspraken maken.

Elkien werkt met twee huurdersbelangenorganisaties; Nieuw Elan en De Bewonersraad. Met beide huurdersbelangenorganisaties liggen afspraken vast in overeenkomsten. Die kennen elk hun eigen ontstaansgeschiedenis. Het streven van Elkien is er op gericht om in 2018 de afspraken meer te stroomlijnen, zodat een eenduidige werkwijze ontstaat.

Wet en regelgeving

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt geïmplementeerd. Voor 25 mei 2018 moet Elkien aantonen op welke wijze zij de gegevens van personen, huurders en medewerkers, beschermt.

Duurzaamheidskalender Elkien

Elkien heeft in haar portefeuillestrategie aangegeven dat haar woningbezit in de groei- en focuskernen gemiddeld energieneutraal moet zijn. Een zeer ambitieuze doelstelling, die we moeten combineren met de aanpassing van de woningvoorraad op de omvang, samenstelling en sociaaleconomische positie van de onze huurders op langere termijn. In die verbinding ligt de belangrijkste opgave. Het gaat dus niet sec om het energieneutraal maken van ons woningbezit. We combineren de transitie naar duurzame woningen met de transformatie op de woningmarkt. Op basis van de huidige inzichten en doorrekening heeft het gehele bezit van Elkien eind 2021 gemiddeld een Energie Index van 1,35 oftewel gemiddeld een niveau van label B en voldoet daarmee aan het Aedes convenant.