Voorwoord

Uitdagingen samen aangaan

Toen ik op 1 februari 2018 in dienst kwam bij Elkien als directeur-bestuurder, trof ik een organisatie aan waar met hart en ziel wordt gewerkt aan het ‘thuisgevoel’ van de huurders. En niet alleen van de huurders, want ook ík voelde me welkom en in no time helemaal thuis bij Elkien. Het werd me al snel duidelijk dat er in 2017 door mijn nieuwe collega’s flinke stappen zijn gezet op een aantal belangrijke thema’s zoals klantbeleving, de vastgoedportefeuille en de wendbaarheid van de organisatie.

Er zijn mooie prestaties geleverd waar onze huurders profijt van hebben, zoals het meer en meer digitaal aanbieden van onze diensten, waardoor de huurders op ieder moment van de dag een melding kunnen doen en meer invloed hebben op zaken die hen aangaan. Maar hoewel we op de goede weg zijn en de klantbeleving is verbeterd, moeten we ook eerlijk en zelfkritisch zijn en toegeven dat het nog beter kan en moet. Het systeem loopt nog niet helemaal gesmeerd, waardoor we soms slecht bereikbaar zijn en huurders niet de dienstverlening krijgen die we willen bieden. Uiteraard blijven we streven naar en werken aan 100% klantbeleving. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is denken vanuit de klant.

Klantbeleving gaat ook over de beschikbaarheid van betaalbare en comfortabele huizen en dat is een onderwerp waar de huurdersorganisaties ons enorm bij hebben geholpen. Samen met huurdersorganisaties Nieuw Elan en De Bewonersraad hebben we gewerkt aan het in 2018 nieuw vast te stellen woninglastenbeleid. Het doel is het totaal van huurlasten en energielasten betaalbaar te houden.

We hebben onze visie op de woningportefeuille moeten herijken, onder andere omdat de ambitieuze duurzaamheidsdoelen niet helemaal strookten met voorwaarden als betaalbaarheid en wensen van de huurders. We kwamen tot de conclusie dat een stapsgewijs uitgevoerde duurzaamheidsambitie een groter effect heeft voor een groter deel van onze portefeuille. De manier waarop we hier met de huurdersorganisaties over nagedacht hebben is iets om trots op te zijn. En met onze ketenpartners is de samenwerking succesvol verlopen. De doorontwikkeling van ketensamenwerking is een belangrijke en mooie opgave voor ons.

In 2017 is ook de basis gelegd voor het vernieuwde online huurdersportaal van Elkien en Accolade, dat in mei 2018 als frieslandhuurt.nl online is gegaan. Ik ben een groot voorstander van samenwerking met andere woningcorporaties. Als je vanuit de klant denkt, is het vanzelfsprekend om het voorzien in passende woningen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien.   

We hebben 2017 kunnen afsluiten met een positief financieel resultaat en kunnen terugkijken op een jaar waarin we onze rol als realistische buur(t)corporatie voor beter wonen in Fryslân met succes hebben vervuld.

Harro Eppinga
Directeur-bestuurder Elkien