Kengetallen

Kengetallen

Aantal verhuureenheden in eigendom

Aantal verhuureenheden in eigendom
     
  2017 2016
     
Aantal verhuureenheden in eigendom    
Woningen in exploitatie 19 230 19 599
Eenheden in verzorgingshuizen 460 466
Eenheden Overige woongelegenheden 86 86
Parkeervoorzieningen 786 787
Commerciële ruimten 12 18
Maatschappelijke ruimten 86 86
Overige niet woongelegenheden 79 79
Totaal 20 739 21 121

Aantal koopeenheden

Aantal koopeenheden
Aantal koopeenheden    
Koopwoningen in aanbouw 0 0
Koopwoningen in voorraad 0 0
Totaal 0 0

Aantal eenheden in beheer

Aantal eenheden in beheer
Aantal verhuureenheden in beheer 124* 124
*) Deze woningen zijn per 01-01-2018 overgedragen in beheer aan PandGarant.    

Verzekerde waarde

Verzekerde waarde
Totaal verzekerde waarde (x € 1.000.000) 1 875 1 875

Verhuur van woningen

Verhuur van woningen
Verhuur van woningen    
Huurachterstanden in % jaarhuur 1,12% 1,45%
Huurderving in % jaarhuur 2,13% 2,12%
Mutatiegraad 10,36% 9,61%

Financiële continuïteit

(x € 1.000)

Financiële continuïteit
Financiële continuïteit    
Eigen vermogen 1 056 035 1 031 464
Voorzieningen 23 821 11 067
Balanstotaal 1 731 774 1 728 557

Winst- en verliesrekening

(x € 1.000)

Winst- en verliesrekening
Winst- en Verliesrekening    
Huren 115 722 113 936
Jaarresultaat na belastingen 24 571 23 697

Financiële ratio’s

Financiële ratio’s
Financiële ratio’s    
Interest coverage Ratio (ICR) 2,6 2,5
Debt service coverage ratio (DSCR) 1,5 1,4
Loan to Value op basis van bedrijfswaarde 58% 56%
Loan to Value op basis van marktwaarde 38% 41%
Loan to Value op basis van WOZ-waarde 29% 28%
Solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde 43% 48%
Solvabiliteit op basis van marktwaarde 61% 60%
Solvabiliteit op basis van WOZ-waarde 75% 69%
Dekkingsratio 29% 31%
Efficiency ratio 1) 43% 45%

1)      De efficiency ratio geeft de verhouding tussen de exploitatiekosten en –opbrengsten weer.  Het betreft de bedrijfslasten exclusief heffingen, rente, vennootschapsbelasting en servicekosten uitgedrukt in een percentage van de huuropbrengsten.